Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum zobacz aktualne

Druki na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w kole

Przepisy PZW | 2008-10-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Druki ukonstytuowania władz i organów Koła, obsługi zebrania.... więcej

Uchwała Nr 169/2008

Przepisy PZW | 2008-10-04 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Wprowadza się następujące zasady postępowania w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników PZW: Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę z osobami, o których mowa § 46 pkt 25 Statutu PZW, wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd Okręgu. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy o pracę z dyrektorem biura ZO wymaga wniosku Prezesa ZO, z zastępcą dyrektora biura ZO i głównym księgowym oraz kierownikami Ośrodków zarybieniowych w strukturze Zarządu Okręgu, wymaga wniosku dyrektora biura ZO PZW. Ustalanie i przyznawanie poszczególnych składników wynagrodzenia, ...... więcej

Uchwała Nr 164/2008

Przepisy PZW | 2008-10-04 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. W celu odpowiedniego przygotowania kampanii sprawozdawczo-wyborczej przez koła w IV kwartale 2008 roku ustala się co następuje: Zatwierdza się terminarz Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych kół Okręgu lubelskiego. Zarząd Okręgu PZW w Lublinie zapewni udział swojego przedstawiciela we wszystkich Walnych Zgromadzeniach Sprawozdawczo-Wyborczych kół. § 2. Liczbę delegatów reprezentujących koło na XXIX Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW w Lublinie ustala się poprzez przyjęcie proporcjonalności tz. – jeden delegat reprezentuje 500 członków, a za ...... więcej

Uchwała Nr 131/2007 Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie

Przepisy PZW | 2007-10-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza terminarz Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Kół za 2007 rok, a kampania sprawozdawcza winna rozpocząć się od dnia 28 października 2007 roku według załącznika Nr 1 do uchwały. § 2. Realizację uchwały powierza się dla komisji organizacyjnej Zarządu Okręgu. § 3. Nadzór nad prawidłową realizacją uchwały powierza się dla Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie. § 4. ...... więcej

Uchwała Nr 130/2007 Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie

Przepisy PZW | 2007-10-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza podział składki członkowskiej na 2008 rok według poniższego wskaźnika %: Dla Zarządu Okręgu – 50 % Dla Zarządów Kół – 40 % pomniejszone o kwotę wypłat diet społecznych dla skarbników. Dla Zarządu Głównego – 10 % § 2. Podział wpływów ze składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód i znaczka spinning zatwierdza się w sposób następujący: Dla Zarządu Okręgu – 96 % Dla Zarządów Kół – 4 % § 3. ...... więcej

Uchwała Nr 129/2007 Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie

Przepisy PZW | 2007-10-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum ZO PZW w Lublinie po przeanalizowaniu kosztów i dochodów Okręgu za 2007 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskami komisji budżetowej postanowiło podwyższyć składki okręgowe podstawowe na zagospodarowanie wód w Okręgu lubelskim na 2008 rok, a które wynoszą; składka okręgowa na wody nizinne 70,- zł wzrost o 2,- zł składka okręgowa na wody górskie 140,- zł wzrost o 10,- zł Do powyższych opłat podstawowych mają zastosowanie ulgi zgodnie z obowiązującymi zasadami w PZW. § 2. Plenum ZO PZW w Lublinie wprowadza z dniem ...... więcej

Uchwała Nr 119/2007 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Organizacyjnej i Odznaki w sprawie wyróżniania członków kół Okręgu lubelskiego odznaczeniami związkowymi postanawia: § 1. Plenum Zarządu Okręgu upoważnia Prezydium Zarządu Okręgu do opracowania nowego Regulaminu przyznawania odznak związkowych. § 2. Nowo opracowany Regulamin przyznawania odznaczeń należy zatwierdzić na posiedzeniu plenarnym Zarządu Okręgu. § 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Lublin, dnia 18.02.2007 r. ... więcej

Uchwała Nr 118/2007 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie po zapoznaniu się z materiałami w przedmiocie podjętych uchwał przez Prezydium Zarządu Okręgu postanawia: § 1. Zatwierdza się uchwały prezydium Zarządu Okręgu które dotyczą; Uchwałę Nr 93/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie diet społecznych dla skarbników kół, a ilość i wielkość diet stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwałę Nr 94/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie rozwiązania kół Lublin Lin Service i Lublin Czuby Ikra z jednoczesnym powołaniem nowego koła PZW pod nazwą Lublin „Lin – ...... więcej

Uchwała Nr 117/2007 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Na podstawie § 45 pkt 19 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwała się, co następuje: § 1. W związku z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych działalności Okręgu w roku obrachunkowym, oraz obowiązkiem sporządzania preliminarza budżetowego na rok następny, Plenum ZO PZW w Lublinie zobowiązuje skarbników kół do terminowego dostarczania dokumentacji finansowej tj; preliminarzy budżetowych, sprawozdań finansowych, protokółów z inwentaryzacji gotówki w kasie, potwierdzeń sald oraz innych wskazanych dokumentów zgodnie z ustalonym harmonogramem przez biuro ...... więcej

Uchwała Nr 116/2007 plenum Zarządu Okręgu.

Przepisy PZW | 2007-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Na podstawie § 45 pkt. 7 Statutu PZW, uchwala się budżet Zarządu Okręgu i kół na 2007 rok zamykający się: 1. po stronie przychodów kwotą – 2.471.608,40,- 2. po stronie wydatków kwotą – 2.466.708,24,- 3. dodatnim wynikiem finansowym –4.900,10,- w tym wynik finansowy kół –1.242,48,- § 2. Szczegółowe wskaźniki budżetowe, w tym budżet jednostkowy Zarządu Okręgu i kół zawiera opracowanie jako załącznik do uchwały pod tytułem; „Preliminarz budżetowy PZW na 2007 rok” – wzór PF-3. § 3. ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

W dniu 14 grudnia 2009 roku naszą stronę na portalu odwiedziło 120 tys, wędkarzy internautów, co daje nam średnio 30 tys. na rok. Jak oceniasz dotychczasową wizualizację tej strony
Strona ciekawa, obrazująca życie kół w całym Okręgu
Strona powinna dotyczyć tylko działalności Zarządu Okręgu
Wszystko mi jedno, aby ryby brały
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama