Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum zobacz aktualne

Uchwała nr 67/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-03-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1 W związku z błędną interpretacją zapisów operatu rybackiego zawiesza się realizację uchwały nr 2 z dnia8.06.2005 Zarządu Okręgu w Lublinie dotyczącej przekształcenia rzeki Urzędówki i Wyżnicy z rzeki nizinnej w rzekę górską. §2 Zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb w wyżej wymienionych rzekach dopuszczalne jest łowienie ryb na przynęty żywe i sztuczne. §3 Ryby łososiowate złowione na przynęty inne niż sztuczne powinne być bezwzględnie wypuszczone do wody. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Lublin dn. 6.03.2006 ... więcej

Uchwała Nr 65/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-03-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1 Na podstawie § 45 pkt. 7 Statutu PZW, uchwala się budżet Zarządu Okręgu i kół na 2006 rok zamykający się: 1. po stronie przychodów kwotą - 2.522.974,73,- 2. po stronie wydatków kwotą - 2.524.331,61.- 3. ujemnym wynikiem finansowym - 1.356,88,-w tym wynik finansowy kół (strata) - 4.240,70,- § 2 Szczegółowe wskaźniki budżetowe, w tym budżet jednostkowy Zarządu Okręgu i kół zawiera opracowanie jako załącznik do uchwały pod tytułem; preliminarz budżetowy PZW na 2006 rok" - wzór PF-3. §3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Lublin, dnia ...... więcej

Uchwała Nr 64/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-03-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Na podstawie § 45 pkt 6 Statutu PZW, Zarząd Okręgu po zapoznaniu się ze sprawozdawczością finansową Okręgu i protokółem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w tym przedmiocie postanawia: §1 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu Okręgu PZW w Lublinie za 2005 rok obejmujące bilans, rachunek wyników i informację dodatkową. §2 Sprawozdanie finansowe zamyka się: > sumą bilansową aktywów i pasywów - 2.569.230,04,- > rachunkiem wyników wykazujących zysk netto - 67.208,46,- > zysk Zarządu Okręgu - + 82.376,55,- > strata Zarządów Kół - -15.168,09,- §3 Zysk ...... więcej

Uchwała Nr 63/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-01-10 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Na wniosek grupy członków PZW zwanych dalej inicjatorami i na podstawie § 45 pkt 9 Statutu PZW plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie powołuje nowe koło wędkarskie. § 2. Nowe koło wędkarskie otrzymuje nazwę - koło PZW „Lublin Barrakuda” z siedzibą w Lublinie przy ul. 1-go Maja 23. § 3. Zobowiązuje się Biuro ZO PZW w Lublinie do sporządzenia niezbędnej dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie działalności nowego koła PZW. § 4. Realizację niniejszej uchwały powierza się dla prezydium Zarządu Okręgu. § 5. Uchwała wchodzi w ...... więcej

Uchwała nr 62/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

1. Plenum Zarządu Okręgu upoważnia Zarządy Kół do ustalenia wysokości opłat za egzaminy na kartę wędkarską młodzieży uczącej się w wieku od 17 do 24 lat. 2. Wysokość opłaty za egzamin powinien zawierać się w widełkach od 0 do 10 zł. 3. Uchwałę powierza się realizacji Zarządom Kół Okręgu PZW w Lublinie. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ... więcej

Uchwała nr 61/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie postanawia, że w roku 2006 nie będzie wypłacał diety społecznej za pracę sędziów na zawodach młodzieżowych. 2. Zezwala się na wypłatę diety społecznej Sędziemu Głównemu w wysokości do 30 zł jako zwrot kosztów przejazdów na zawody. 3. Uchwałę powierza się realizacji Komisji Młodzieżowej ZO PZW w Lublinie. 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia... więcej

Uchwała nr 60/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

1. Towarzyskie zawody w wędkarstwie spławikowym z okazji Dnia Dziecka będą rozgrywane jako memoriał Marka Kośmidra. 2. Uchwałę powierza się realizacji Komisji Młodzieżowej ZO PZW Lublin 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ... więcej

Uchwała nr 59/2006

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

1. Plenum Zarządu Okręgu w Lublinie zobowiązuje Zarządy Kół do powołania osób odpowiedzialnych za pracę z młodzieżą. 2. Osoba odpowiedzialna za pracę musi być w randze członka Zarządu Koła. 3. Uchwała dotyczy Zarządów Kół, w których nie powołano do tej pory osób odpowiedzialnych za pracę z młodzieżą. 4. Uchwałę powierza się realizacji Zarządom Kół PZW w Okręgu lubelskim. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia... więcej

Uchwała nr 58/2006

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

1. Plenum Zarządu Okręgu zobowiązuje Zarządy Kół do przesłania do ZO Lublin do dnia 31października każdego roku sprawozdań z działalności związanej z pracy z młodzieżą za III kwartały i założenia tej pracy na IV kwartał. 2. W sprawozdaniu powinna się znaleźć: - liczba członków uczestników; - liczba młodzieży w wieku 17-24 lat; - wykaz imprez dla młodzieży organizowanych przez Zarządy Kół; - liczba młodych uczestników w zawodach na szczeblu okręgu lub kraju - poniesione koszty przez koło w działalności młodzieżowej - wykaz pozyskanych środków i ...... więcej

Uchwała Nr 57/2006

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 3 pkt 4 uchwały XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW, plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza wnioski Zarządów kół w sprawie diet społecznych za wykonywanie czynności skarbnika. §2. Ilość ustalonych diet społecznych dla skarbników przedstawiają wnioski przyjęte uchwałą przez Zarządy kół, a które są załącznikami do niniejszej uchwały. §3. Nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją limitów i ilości przyjętych diet społecznych dla skarbników kół, sprawuje komisja budżetowa i dział finansowy Biura Zarządu Okręgu PZW w ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

W dniu 14 grudnia 2009 roku naszą stronę na portalu odwiedziło 120 tys, wędkarzy internautów, co daje nam średnio 30 tys. na rok. Jak oceniasz dotychczasową wizualizację tej strony
Strona ciekawa, obrazująca życie kół w całym Okręgu
Strona powinna dotyczyć tylko działalności Zarządu Okręgu
Wszystko mi jedno, aby ryby brały
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama