Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum zobacz aktualne

Uchwała nr 67/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-03-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1 W związku z błędną interpretacją zapisów operatu rybackiego zawiesza się realizację uchwały nr 2 z dnia8.06.2005 Zarządu Okręgu w Lublinie dotyczącej przekształcenia rzeki Urzędówki i Wyżnicy z rzeki nizinnej w rzekę górską. §2 Zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb w wyżej wymienionych rzekach dopuszczalne jest łowienie ryb na przynęty żywe i sztuczne. §3 Ryby łososiowate złowione na przynęty inne niż sztuczne powinne być bezwzględnie wypuszczone do wody. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Lublin dn. 6.03.2006 ... więcej

Uchwała Nr 65/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-03-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1 Na podstawie § 45 pkt. 7 Statutu PZW, uchwala się budżet Zarządu Okręgu i kół na 2006 rok zamykający się: 1. po stronie przychodów kwotą - 2.522.974,73,- 2. po stronie wydatków kwotą - 2.524.331,61.- 3. ujemnym wynikiem finansowym - 1.356,88,-w tym wynik finansowy kół (strata) - 4.240,70,- § 2 Szczegółowe wskaźniki budżetowe, w tym budżet jednostkowy Zarządu Okręgu i kół zawiera opracowanie jako załącznik do uchwały pod tytułem; preliminarz budżetowy PZW na 2006 rok" - wzór PF-3. §3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Lublin, dnia ...... więcej

Uchwała Nr 64/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-03-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Na podstawie § 45 pkt 6 Statutu PZW, Zarząd Okręgu po zapoznaniu się ze sprawozdawczością finansową Okręgu i protokółem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w tym przedmiocie postanawia: §1 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu Okręgu PZW w Lublinie za 2005 rok obejmujące bilans, rachunek wyników i informację dodatkową. §2 Sprawozdanie finansowe zamyka się: > sumą bilansową aktywów i pasywów - 2.569.230,04,- > rachunkiem wyników wykazujących zysk netto - 67.208,46,- > zysk Zarządu Okręgu - + 82.376,55,- > strata Zarządów Kół - -15.168,09,- §3 Zysk ...... więcej

Uchwała Nr 63/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-01-10 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Na wniosek grupy członków PZW zwanych dalej inicjatorami i na podstawie § 45 pkt 9 Statutu PZW plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie powołuje nowe koło wędkarskie. § 2. Nowe koło wędkarskie otrzymuje nazwę - koło PZW „Lublin Barrakuda” z siedzibą w Lublinie przy ul. 1-go Maja 23. § 3. Zobowiązuje się Biuro ZO PZW w Lublinie do sporządzenia niezbędnej dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie działalności nowego koła PZW. § 4. Realizację niniejszej uchwały powierza się dla prezydium Zarządu Okręgu. § 5. Uchwała wchodzi w ...... więcej

Uchwała nr 62/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

1. Plenum Zarządu Okręgu upoważnia Zarządy Kół do ustalenia wysokości opłat za egzaminy na kartę wędkarską młodzieży uczącej się w wieku od 17 do 24 lat. 2. Wysokość opłaty za egzamin powinien zawierać się w widełkach od 0 do 10 zł. 3. Uchwałę powierza się realizacji Zarządom Kół Okręgu PZW w Lublinie. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ... więcej

Uchwała nr 61/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie postanawia, że w roku 2006 nie będzie wypłacał diety społecznej za pracę sędziów na zawodach młodzieżowych. 2. Zezwala się na wypłatę diety społecznej Sędziemu Głównemu w wysokości do 30 zł jako zwrot kosztów przejazdów na zawody. 3. Uchwałę powierza się realizacji Komisji Młodzieżowej ZO PZW w Lublinie. 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia... więcej

Uchwała nr 60/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

1. Towarzyskie zawody w wędkarstwie spławikowym z okazji Dnia Dziecka będą rozgrywane jako memoriał Marka Kośmidra. 2. Uchwałę powierza się realizacji Komisji Młodzieżowej ZO PZW Lublin 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ... więcej

Uchwała nr 59/2006

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

1. Plenum Zarządu Okręgu w Lublinie zobowiązuje Zarządy Kół do powołania osób odpowiedzialnych za pracę z młodzieżą. 2. Osoba odpowiedzialna za pracę musi być w randze członka Zarządu Koła. 3. Uchwała dotyczy Zarządów Kół, w których nie powołano do tej pory osób odpowiedzialnych za pracę z młodzieżą. 4. Uchwałę powierza się realizacji Zarządom Kół PZW w Okręgu lubelskim. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia... więcej

Uchwała nr 58/2006

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

1. Plenum Zarządu Okręgu zobowiązuje Zarządy Kół do przesłania do ZO Lublin do dnia 31października każdego roku sprawozdań z działalności związanej z pracy z młodzieżą za III kwartały i założenia tej pracy na IV kwartał. 2. W sprawozdaniu powinna się znaleźć: - liczba członków uczestników; - liczba młodzieży w wieku 17-24 lat; - wykaz imprez dla młodzieży organizowanych przez Zarządy Kół; - liczba młodych uczestników w zawodach na szczeblu okręgu lub kraju - poniesione koszty przez koło w działalności młodzieżowej - wykaz pozyskanych środków i ...... więcej

Uchwała Nr 57/2006

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 3 pkt 4 uchwały XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW, plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza wnioski Zarządów kół w sprawie diet społecznych za wykonywanie czynności skarbnika. §2. Ilość ustalonych diet społecznych dla skarbników przedstawiają wnioski przyjęte uchwałą przez Zarządy kół, a które są załącznikami do niniejszej uchwały. §3. Nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją limitów i ilości przyjętych diet społecznych dla skarbników kół, sprawuje komisja budżetowa i dział finansowy Biura Zarządu Okręgu PZW w ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jesteś wedkarzem z Okręgu lubelskiego, masz możliwość wędkowania w innym Okręgu. Wybierasz
Biała Podlaska
Białystok
Chełm
Częstochowa
Kielce
Krosno
Mazowieckie
Piotrków Trybunalski
Radom
Rzeszów
Siedlce
Słupsk
Sieradz
Tarnobrzeg
Zamość
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama