Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Składki

Uchwała nr 159 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 29 września 2012 r. w sprawie składki członkowskiej na 2013 r.

Składki | 2012-12-18 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Na podstawie § 30 pkt 9 i 11 Statutu PZW uchwala się, co następuje :
                                                         § 1
Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje :
1) składkę członkowską ogólnozwiązkową uchwaloną na potrzeby finansowania zadań
organizacyjnych i sportu wędkarskiego,
2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, zwaną dalej składką
członkowską okręgową,
3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.
                                                         § 2
1. Wysokość obowiązującej w 2013 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia
za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.
2. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik
nr 2.
                                                         § 3
1. Wysokość składek okręgowych rocznych i okresowych uchwalą zarządy okręgów
w terminie do 30 listopada 2012 r., zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 103 z dnia 27 września
2008 r. w sprawie struktury składek na ochronę i zagospodarowanie wód.
2. Do składki członkowskiej okręgowej wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe
zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach
użytkowanych przez wydającego zezwolenie i wodach okręgów z którymi zawarto
porozumienia.
3. Wzór zezwolenia określono odrębną uchwałą ZG PZW nr 68 z dnia 29.10.2010 r.
                                                        § 4
1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane
wody na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.
Wysokość składek rocznych i okresowych w podziale na :
1) rodzaje wód i łowisk,
2) członków PZW i opłat dla osób niezrzeszonych,
określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.
2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem
warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.

                                                        § 5
Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie
według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.
                                                        § 6
Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do
wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.
                                                        § 7
Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych
organizmów żyjących w wodzie.
                                                       § 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Skarbnik ZG PZW                                                                            Prezes ZG PZW
Waldemar Gozdek                                                                            Eugeniusz Grabowski

Załączniki