Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Składki

Uchwała Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia podziału składki członkowskiej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód na 2011 rok.

Składki | 2010-11-10 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

                                                                                § 1.
.
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza podział składki członkowskiej na 2011 rok według poniższego wskaźnika %:

  1. Dla Zarządu Okręgu - 50 %
  2. Dla Zarządów Kół    - 40 % pomniejszone o kwotę wypłat diet społecznych dla skarbników.
  3. Dla Zarządu Głównego - 10 %

 .
                                                                               § 2.
.
Podział wpływów ze składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód zatwierdza się   w sposób następujący:

  1. Dla Zarządu Okręgu - 96 %
  2. Dla Zarządów Kół   -   4 %

.
                                                                               § 3.
.
Udział 4 % w składce na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymają koła które udokumentują swoją działalność w ochronie lub zagospodarowaniu wód.

.
                                                                                § 4.
.
Realizację niniejszej uchwały powierza się dla działu finansowo-księgowego biura Zarządu Okręgu PZW w Lublinie.
.
                                                                               § 5.
.
Niniejsza uchwała podlega zatwierdzeniu jej na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Lublinie.
.
                                                                               § 6.
.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
.
Lublin, dnia 2010.11.08.
.

                 Skarbnik ZO                                                                      Prezes ZO

              PZW w Lublinie                                                              PZW w Lublinie

             Krzysztof Sałek                                                              Zbigniew Sadowski