Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Przepisy PZW

Uchwała Nr 31/2009 Zarządu Okręgu PZW w Lublinie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenie obostrzeń na wodach Okręgu lubelskiego.

Przepisy PZW | 2009-12-21 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie


                                                                § 1.

Na podstawie wniosków płynących po Walnych Zgromadzeniach Sprawozdawczych kół Okręgu lubelskiego, Zarząd Okręgu PZW w Lublinie postanawia zmienić wymiary ochronne i limity dobowe połowu ryb dla następujących gatunków;

  • szczupak 50 cm i limit dobowy 2 szt
  • sandacz   50 cm i limit dobowy 2 szt
  • okoń       18 cm


                                                               § 2.

Obostrzenia wymienione w § 1 niniejszej uchwały obowiązują na wszystkich wodach Okręgu lubelskiego z wyjątkiem łowisk specjalnych i licencyjnych oraz wód górskich na których obowiązują odrębne regulaminy.

                                                              § 3.

Realizację uchwały powierza się dla Prezydium Zarządu Okręgu.

                                                             § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

 
Lublin, dnia 21.12.2009 r.


                Sekretarz                                                               Prezes

       ZO PZW w Lublinie                                          ZO PZW w Lublinie

           Marek Harasim                                               Zbigniew Sadowski